[Retros] Stipulation Error in SK43 #234 (Yarosh)

Ryan McCracken rmccrack at flash.net
Thu May 9 04:37:47 EDT 2002


The stipulation for problem #234 (Yarosh) in Shakmatnaya Kompozitsiya 43
should be

"Retract a white move, and #3" (not #2).

-Ryan McCracken

More information about the Retros mailing list