[Retros] Pawn to-the-8th-rank mates

Hirokaz ONODA glkoon at yahoo.co.jp
Tue Dec 5 05:50:41 EST 2006


Hi,

Pawn to-the-8th-rank mates


(1) Single checkmates by the promoted piece

(1-1) promoted to Knight

1.d4 c5 2.dxc5 d5 3.Qd4 Be6 4.Qf6 d4 5.Kd2 d3 6.Kc3 d2
7.b4 d1N# (Olli Heimo & Gianni Donati 1996)
1.h4 g6 2.Rh3 g5 3.Re3 gxh4 4.f3 h3 5.Kf2 h2 6.Qe1 h1N#
(Gianni Donati 1996)

1.a4 d6 2.a5 Bf5 3.a6 Bxc2 4.axb7 Bd3 5.Qb3 Kd7 6.Kd1 Kc6
7.Qd5 Kb6 8.bxa8N# (Hirokaz Onoda)
1.d3 a5 2.Bh6 a4 3.Bxg7 a3 4.Be5 axb2 5.Bd6 exd6 6.Kd2 Qh4
7.Kc3 Qd4 8.Kb3 bxa1N# (Hirokaz Onoda)
1.e4 a5 2.Ne2 a4 3.Nec3 a3 4.Ke2 axb2 5.Qe1 Ra3 6.Nd1
bxc1N# (Hirokaz Onoda)
1.d4 f5 2.d5 Kf7 3.d6 Ke6 4.dxc7 d5 5.Be3 d4 6.Qxd4 Bd7
7.cxd8N# (Hirokaz Onoda)
1.h4 d5 2.h5 Nd7 3.h6 Ndf6 4.hxg7 Kd7 5.Rh6 Ne8 6.gxf8N#
(Peter Roesler(version) 1994)
1.h4 e6 2.h5 Ba3 3.h6 Bxb2 4.hxg7 Bxc1 5.Qxc1 Ke7 6.Kd1
Kf6 7.Qb2 Kg6 8.Qe5 Qe7 9.gxh8N# (Hirokaz Onoda)
1.e3 h5 2.Ba6 h4 3.Bxb7 h3 4.Bxc8 hxg2 5.Ba6 Qc8 6.Ke2 Kd8
7.Kf3 Qb7 8.Kg3 Qe4 9.Bf1 gxh1N# (Hirokaz Onoda)

(1-2) promoted to Bishop

1.d4 g6 2.d5 Bh6 3.d6 Kf8 4.dxe7 Kg7 5.Qd6 Qf8 6.exf8B#
(Goeran Forslund 1996)

(1-3) promoted to Rook

1.b4 e6 2.Ba3 Bc5 3.bxc5 Qf6 4.c6 Ne7 5.cxd7+ Kf8 6.d8R#
(Richard Stanley 1996)
1.c4 d5 2.Qb3 d4 3.Qh3 d3 4.g3 Qd4 5.Bg2 Qe3 6.dxe3 d2+
7.Kf1 d1R# (Richard Stanley 1996)
1.e3 h5 2.Ne2 h4 3.Ng3 hxg3 4.Be2 Rh3 5.O-O Nh6 6.Re1 gxh2
7.Kf1 h1R# (Hirokaz Onoda)

1.a4 b6 2.a5 Bb7 3.a6 Qc8 4.axb7 a6 5.bxc8R# (Richard
Stanley 1996)
1.e4 c6 2.e5 Qa5 3.e6 Kd8 4.exd7 e5 5.Qg4 Be7 6.dxc8R#
(Christoph Fieberg 2002)
1.f4 c6 2.f5 Qc7 3.f6 Kd8 4.fxg7 f6 5.gxf8R# (Noam D.
Elkies 2002)

(1-4) promoted to Queen

1.d4 b5 2.Qd3 b4 3.Qa3 b3 4.Bd2 bxc2 5.Bc3 c1Q# (Norbert
Geissler 1996)
1.b4 e6 2.Ba3 Bc5 3.bxc5 Qf6 4.c6 Ne7 5.cxd7+ Kf8 6.d8Q#
(Richard Stanley 1996)
1.e3 h5 2.Ne2 h4 3.Ng3 hxg3 4.Be2 Rh3 5.O-O Nh6 6.Re1 gxh2
7.Kf1 h1Q# (Hirokaz Onoda)

1.a4 c6 2.a5 Qc7 3.a6 Qf4 4.axb7 d6 5 bxc8Q# (Noam D.
Elkies 2002)
1.e4 e6 2.e5 Bd6 3.exd6 Kf8 4.dxc7 d6 5.cxd8Q# (Gianni
Donati 1996)
1.h4 c6 2.h5 Qc7 3.h6 Kd8 4.hxg7 h6 5.gxf8Q# (Noam D.
Elkies 2002)


(2) Double checkmates

(2-1) promoted to Knight

b8N#/...b1N# (vacant)
1.d4 e6 2.d5 Qf6 3.d6 Ne7 4.dxc7 d5 5.Qxd5 Bd7 6.Qxb7 Nd5
7.Bd2 Ke7 8.Ba5 Be8 9.c8N# (Hirokaz Onoda)
d8N#/...d1N# (vacant)
1.d4 g6 2.d5 Bg7 3.d6 Kf8 4.Qd5 Bd4 5.Bg5 Kg7 6.Bxe7 Qf8
7.Bd8 Ne7 8.dxe7 Kf6 9.e8N# (Paul Raican 1996)
1.d4 f6 2.d5 Kf7 3.d6 Kg6 4.de d5 5.e4 Bf5 6.e5 Nd7 7.ef6
Rb8 8.f7 Ngf6 9.e8=Q Bc5 10.f8N# (Noam D. Elkies)
g8N#/...g1N# (vacant)

1.c4 e6 2.c5 Ke7 3.c6 Kd6 4.cxb7 c6 5.Qa4 Kc7 6.Qxa7 Bd6
7.bxa8N# (Hirokaz Onoda)
1.d4 f5 2.d5 Nf6 3.d6 Rg8 4.dxc7 d6 5.Qd4 Be6 6.Qxa7 Kd7
7.Qxb7 Ne8 8.cxb8N# (Hirokaz Onoda)
1.d4 b5 2.d5 Bb7 3.d6 Be4 4.dxe7 Bg6 5.e4 f6 6.Qxd7+ Kf7
7.exd8N# (Joerg Varnholt 1996)
1.e4 c6 2.e5 Qb6 3.e6 Kd8 4.exd7 e6 5.a3 Bxa3 6.Qf3 Ne7
7.Qxa3 Ng6 8.Qe7 Kc7 9.Ra6 Re8 10.dxe8N# (Hirokaz Onoda)
1.h4 d5 2.h5 d4 3.h6 Qd5 4.hxg7 Qxg2 5.Rxh7 Qh1 6.Bh3 f6
7.Bd7+ Kf7 8.gxh8N# (Olli Heimo 1996)


(2-2) promoted to Bishop

1.c4 e6 2.c5 Ke7 3.c6 Kd6 4.cxb7 c6 5.Qa4 Kc7 6.Qxa7 Na6
7.b8B# (Hirokaz Onoda)
1.d4 f5 2.d5 Nf6 3.d6 Rg8 4.dxc7 d6 5.Qd4 Be6 6.Qxa7 Kd7
7.Qxb7 Ne8 8.c8B# (Hirokaz Onoda)
1.e4 c6 2.e5 Qb6 3.e6 Kd8 4.exd7 e6 5.a3 Bxa3 6.Qf3 Ne7
7.Qxa3 Ng6 8.Qe7 Kc7 9.d8B# (Hirokaz Onoda)
1.d4 h5 2.d5 Rh6 3.d6 Re6 4.dxe7 f6 5.Qxd7 Kf7 6.e8B#
(Noam D. Elkies 1996)
1.e4 g6 2.e5 Bh6 3.e6 Kf8 4.exf7 e5 5.Qg4 Qe7 6.Qxd7 Qc5
7.Qe7 Kg7 8.f8B# (Hirokaz Onoda)
1.f4 Nf6 2.f5 Ne4 3.f6 Nxd2 4.fxg7 Nf3 5.gxf3 f6 6.Qd3 Kf7
7.Qxh7 Qe8 8.g8B# (Hirokaz Onoda)


(2-3) promoted to Rook

1.b4 c6 2.b5 Qa5 3.b6 Qxd2 4.Bxd2 d6 5.Ba5 Bg4 6.Qd4 Nd7
7.Qxg4 O-O-O 8.Qa4 Kb8 9.bxa7 Ka8 10.Bc7 Rb8 11.axb8R#
(Hirokaz Onoda)[with 11.axb8B/N#, it's a discovered
checkmate]
1.c4 d6 2.c5 Bh3 3.c6 Bxg2 4.cxb7 c5 5.Qa4 Bc6 6.Qxa7 Kd7
7.Bh3 Kc7 8.Bg4 Na6 9.h3 Rc8 10.bxc8R# (Hirokaz Onoda)
1.e4 c6 2.e5 Qc7 3.e6 Kd8 4.exd7 e5 5.Bc4 Bb4 6.Be6 Bxd2
7.Qxd2 Ne7 8.dxc8R# (Hirokaz Onoda)
1.d4 e5 2.d5 Be7 3.d6 Bf6 4.dxc7 d5 5.Be3 Be6 6.Bb6 Kd7
7.Qd4 Kc8 8.Qc5 Nd7 9.cxd8R# (Hirokaz Onoda)
1.d4 b6 2.d5 Bb7 3.d6 Bf3 4.dxe7 d5 5.Qd3 d4 6.Qe4 d3
7.Bg5 dxc2 8.exd8R# (Hirokaz Onoda)
1.e4 c6 2.e5 Qc7 3.e6 Kd8 4.exd7 e5 5.Bb5 Bb4 6.Bxc6 Bxd2
7.Qxd2 Ne7 8.Kd1 Re8 9.dxe8R# (Hirokaz Onoda)
1.d4 c6 2.d5 Qb6 3.d6 Qxb2 4.dxe7 Qxc2 5.Ba3 Qxe2+ 6.Qxe2
Nf6 7.exf8R# (Olli Heimo 1996)
1.g4 b6 2.g5 Bb7 3.g6 Bxh1 4.gxh7 g5 5.f4 g4 6.f5 g3 7.f6
g2 8.fxe7 Qxe7 9.Kf2 Qg5 10.Kf3 gxf1=R# (Gianni Donati
1996)
1.e4 g6 2.e5 Bh6 3.e6 Kf8 4.exf7 e5 5.Qf3 Qg5 6.Qf6 Qf5
7.Bc4 Bf4 8.fxg8R# (Hirokaz Onoda)


(2-4) promoted to Queen

1.c4 e6 2.c5 Ke7 3.c6 Kd6 4.cxb7 c6 5.Qa4 Kc7 6.Qxa7 Na6
7.b8Q# (Hirokaz Onoda)
1.b4 d6 2.b5 Bg4 3.b6 Bxe2 4.bxc7 Bxf1 5.Qf3 Kd7 6.Qxb7
Qe8 7.c8Q# (Hirokaz Onoda)
1.e4 c6 2.e5 Qb6 3.e6 Kd8 4.exd7 e6 5.a3 Bxa3 6.Qf3 Ne7
7.Qxa3 Ng6 8.Qe7 Kc7 9.d8Q# (Hirokaz Onoda)
1.d4 h5 2.d5 Rh6 3.d6 Re6 4.dxe7 f6 5.Qxd7 Kf7 6.e8Q#
(Noam D. Elkies 1996)
1.e4 g6 2.e5 Bh6 3.e6 Kf8 4.exf7 e5 5.Qg4 Qe7 6.Qxd7 Qc5
7.Qe7 Kg7 8.f8Q# (Hirokaz Onoda)
1.f4 Nf6 2.f5 Ne4 3.f6 Nxd2 4.fxg7 Nf3 5.gxf3 f6 6.Qd3 Kf7
7.Qxh7 Qe8 8.g8Q# (Hirokaz Onoda)

1.b4 c6 2.b5 Qa5 3.b6 Qxd2 4.Bxd2 d6 5.Ba5 Bg4 6.Qd4 Nd7
7.Qxg4 O-O-O 8.Qa4 Kb8 9.bxa7 Ka8 10.Bc7 Rb8 11.axb8Q#
(Hirokaz Onoda)
1.c4 d6 2.c5 Bh3 3.c6 Bxg2 4.cxb7 c5 5.Qa4 Bc6 6.Qxa7 Kd7
7.Bh3 Kc7 8.Bg4 Na6 9.h3 Rc8 10.bxc8Q# (Hirokaz Onoda)
1.e4 c6 2.e5 Qc7 3.e6 Kd8 4.exd7 e5 5.Bc4 Bb4 6.Be6 Bxd2
7.Qxd2 Ne7 8.dxc8Q# (Hirokaz Onoda)
1.d4 e5 2.d5 Be7 3.d6 Bf6 4.dxc7 d5 5.Be3 Be6 6.Bb6 Kd7
7.Qd4 Kc8 8.Qc5 Nd7 9.cxd8Q# (Hirokaz Onoda)
1.d4 b6 2.d5 Bb7 3.d6 Bf3 4.dxe7 d5 5.Qd3 d4 6.Qe4 d3
7.Bg5 dxc2 8.exd8Q# (Hirokaz Onoda)
1.e4 c6 2.e5 Qc7 3.e6 Kd8 4.exd7 e5 5.Bb5 Bb4 6.Bxc6 Bxd2
7.Qxd2 Ne7 8.Kd1 Re8 9.dxe8Q# (Hirokaz Onoda)
1.h4 a5 2.h5 Ra6 3.h6 Rd6 4.hxg7 Rxd2 5.Rxh7 Rd6 6.Qd2 f5
7.Qh6 Kf7 8.gxf8Q# (Joerg Varnholt 1996)
1.g4 b6 2.g5 Bb7 3.g6 Bxh1 4.gxh7 g5 5.f4 g4 6.f5 g3 7.f6
g2 8.fxe7 Qxe7 9.Kf2 Qg5 10.Kf3 gxf1=Q# (Gianni Donati
1996)
1.e4 g6 2.e5 Bh6 3.e6 Kf8 4.exf7 e5 5.Qf3 Qg5 6.Qf6 Qf5
7.Bc4 Bf4 8.fxg8Q# (Hirokaz Onoda)

Amici Sumus,
Hiro


--------------------------------------
Yahoo! JAPAN - Red Ribbon Campaign 2006
http://pr.mail.yahoo.co.jp/redribbon/More information about the Retros mailing list